Ενημέρωση

Soft1 Παραμετροποίηση - Τυποποίηση Δεδομένων Παραστατικών ΑΑΔΕ Η ΑΑΔΕ παρέχει συγκεκριμένες προδιαγραφές ώστε όλες οι Επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τα παραστατικά που εκδίδουν και λαμβάνουν από την ημεδαπή - αλλοδαπή, να επιλέγουν αρχικά το ρόλο (Εκδότης ή Λήπτης) που έχει προδιαγραφεί από την ΑΑΔΕ και να διαβιβάζουν στην πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Βιβλίων (myDATA) της Α.Α.Δ.Ε., τη σύνοψη (δηλ. τα Παραστατικά) και τον χαρακτηρισμό (δηλ. Έσοδο ή Έξοδο), βάσει Τυποποιήσεων Δεδομένων Παραστατικών, χωρίς να παρεμποδίζεται η συναλλακτική τους δραστηριότητα. Στο Soft1 έχετε τη δυνατότητα αφενός να παραμετροποιήσετε εύκολα τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει Τυποποίησης ΑΑΔΕ, για την ορθή διαβίβαση σύνοψης και χαρακτηρισμού των συναλλαγών, επιλέγοντας από το menu τα Ηλεκτρονικά βιβλία - myData (menu εργασιών > Εταιρικές διαδικασίες) και αφετέρου να λαμβάνετε αλλά και διαβιβάζετε τα απαραίτητα δεδομένα στην πλατφόρμα myData.

Soft1 Λειτουργία
Για τα παραστατικά/ συναλλαγές που καταχωρούνται στο Soft1, εφόσον υπάρχει η απαραίτητη παραμετροποίηση, υπολογίζονται πάντα τα στοιχεία/δεδομένα που απαιτούνται βάσει τυποποίησης προδιαγραφών της ΑΑΔΕ.
Οι Soft1 διαδικασίες που έχουν αναπτυχθεί για να εξυπηρετήσουν τη διαβίβαση/ παραλαβή των δεδομένων προς/ από την πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ διατίθενται: επιλέγοντας από το menu τα Ηλεκτρονικά βιβλία - myDATA (menu εργασιών > Εταιρικές διαδικασίες) από τις Σχετικές εργασίες των παραστατικών/ συναλλαγών.
με δεξί κλικ σε Λίστες εγγραφών και Soft1 εργασίες.
Χρησιμοποιήστε, από τους παρακάτω διαθέσιμους μηχανισμούς/ διαδικασίες, εκείνη που σας εξυπηρετεί για να δείτε, να επεξεργαστείτε και να αποστείλετε τα δεδομένα (Σύνοψη & Χαρακτηρισμό) στην πλατφόρμα myDATA με σκοπό την ενημέρωση των Ηλεκτρονικών Βιβλίων της επιχείρησής σας.