Προγράμματα

Digi-retail Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου - ProTeleSys

Digi-retail Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου

Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων

Tο νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και έχει ως στόχο τη βελτίωση της αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών από τις επιχειρήσεις του κλάδου λιανικής. Στόχος της δράσης είναι οι επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν να μπορούν να αξιοποιήσουν νέα τεχνολογικά εργαλεία για την ανάπτυξή τους, να αντιμετωπίσουν τις αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης καθώς και τις αλλαγές συμπεριφοράς των καταναλωτικών συνηθειών εξαιτίας αυτής.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • όλες τις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου,
  • ανεξαρτήτως μεγέθους
  • που έχουν κλείσει μια διαχειριστική χρήση

Οι επιχειρήσεις θα λάβουν επιχορήγηση από 40% - 60% για την:

  • προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού,
  • προμήθεια λογισμικού,
  • προμήθεια υπηρεσιών.

Κάθε επιχείρηση που θα συμμετάσχει στη Δράση «digi-retail» μπορεί να υποβάλει επενδυτική πρόταση στο πλαίσιο των ακόλουθων επιλέξιμων ενεργειών:

  • Ε(1): Αναδιοργάνωση και εξοικονόμηση πόρων, με αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (υποχρεωτική ενέργεια)
  • Ε(2): Εξωστρέφεια – προώθηση – διεύρυνση κύκλου εργασιών με χρήση προηγμένων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (υποχρεωτική ενέργεια). Κάθε δικαιούχος πρέπει υποχρεωτικά να υλοποιήσει και τις δύο Ενέργειες με την καταλληλότερη επιθυμητή σύνθεση, φροντίζοντας ωστόσο καμία από τις δύο να μην υπερβαίνει το 70% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.